COVID-19 – Noutăți legislative adoptate de Camera Deputaților la data de 03.04.2020

Semnalăm adoptarea de Plenul Camerei Deputaților, în ședința din data de 03.04.2020, a unor legi importante, cu impact semnificativ în activitatea companiilor și a persoanelor fizice. Propunerile adoptate de Plenul Camerei deputaților au fost depuse la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității și, în măsura în care nu se vor ridica excepții de neconstituționalitate, vor fi trimise către Președintele României în vederea promulgării.

Lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

 • Operatorii economici a căror activitate a fost oprită sau ale căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, pot cere și obține amânarea virării contribuțiilor de asigurări sociale calculate și reținute de angajator, aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.
 • Operatorii economici menționați mai sus pot cere și obține virarea contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității arătate mai sus, în proporție de 50% din volumul total scadent.
 • Facilitățile menționate mai sus se acordă doar sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
 • De asemenea, operatorii economici a căror activitate a fost oprită sau ale căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, pot cere și obține amânarea plății plată contribuției asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.
 • Operatorii economici nu datorează dobânzi și penalități pe perioada amânării plății contribuțiilor.
 • Beneficiarii persoane fizice, afectați de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau operatorii economici a căror activitate a fost oprită sau ale căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, pot cere și obține amânarea la plată, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, a serviciilor de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.
 • După expirarea acestei perioade de 3 luni, beneficiarii serviciilor de utilități, vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei. Pentru aceste sume nu se vor percepe dobânzi și penalități de întârziere.

Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială

 • Starea de asediu sau de urgență, în sensul potrivit art. 93 alin. (1) din Constituție, reprezintă situație în care contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, fiind astfel introdusă litera f), după litera e), la art. 52 C.muncii.
 • Salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, în situația suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz (pe mai departe, Indemnizația).
 • În acest caz, în funcție de bugetul angajatorului, Indemnizația poate fi suplimentată de acesta cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 • Indemnizația este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, dar pentru aceasta nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.
 •  Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru aceste obligații fiscale, termenul de plată și de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
 • Angajatul care are încheiate mai mult contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, nu va beneficia de Indemnizație, iar, în măsura în care toate sunt suspendate va beneficia de Indemnizație în raport de contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • Perioada în care salariații au contractele individuale de muncă suspendate și pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate va fi avut în vedere salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în perioada stării de urgență sau de asediu.
 • Pentru a fi acordate sumele necesare plății Indemnizației, angajatorii vor depune o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. Cererea astfel formulată va fi transmisă, prin poștă electronică, agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata va fi făcută către angajatori în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, ulterior, fiind făcută către salariați, în termen de cel mult 3 zile de la primirea sumelor.
 • Angajatorii au posibilitatea de a dispune măsuri pentru reducerea activităţii sau a întreruperii activităţii în mod treptat. Dacă însă, angajatorii aleg să suspende contractual individual de muncă, înlocuind astfel măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, dispusă în condițiile art. 52 alin. (3) C.muncii, plata indemnizației este acordată numai de la data suspendării contractului individual de muncă în temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) sau f) din C.muncii.
 •  Angajatorii care beneficiază de prevederile mai sus prezentate nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f) C.muncii, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de şomaj.

Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

 • Plata ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare. Prelungirea contractelor se realizează de drept de la momentul comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor de către debitori.
 • Această măsură a suspendării plății ratelor se aplică și pentru contractele de leasing operațional sau financiar. 
 • Dobânzile și comisioanele aferente sumelor scadente, pentru care plata a fost suspendată, nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare.
 • În vederea suspendării plății ratelor scadente, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens. Solicitarea poate îmbrăca forma unui document imprimat pe suport de hârtie sau prin poșta electronică.
 • Pentru a beneficia de această măsură a suspendării, debitorii care au calitatea de întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit, întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să trimită băncilor o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare.
 • Debitorii care pot beneficia de măsura suspendării plății ratelor sunt cei care nu au întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobândă, în relație cu creditorii, mai mari de 90 de zile, cu excepția celor care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.
 • Procedurile de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN